Page 453 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 453

 ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวต้อนรับคณะสนพ. และ สศก. จะสรุปให้ทราบถึงการ ดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย
รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวขอบคุณท่านเลขาฯ ท่ีให้ทาง สนพ. เข้ามา เรียนรู้แนวทางจาก สศก.
ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินผล ผู้ดูแลศูนย์ Big Data เสนอภาพรวมการจัดทํา big data ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงฯ มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งรวบรวมข้อมูล ด้านการเกษตรในทุกด้าน มีฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ย้อนหลัง 40 ปี ตามรายละเอียดดังนี้
• สศก. มีฐานข้อมูลอํานวยการ Farmer One ที่เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กับ 6 หน่วยงาน คือ สศก. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และอนาคตมีแผนจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงาน ท่ีมีข้อมูลเกษตรกรเพื่อนํามาวางแผนเป็นรายบุคคล
• ฐานข้อมูลอีกตัวคือ ฐานข้อมูล Big data สินค้าเกษตรที่จัดทําแบบเร่งด่วนโดยเก็บข้อมูลต้นทาง กลางทาง และปลายทางของสินค้าเกษตร 13 ชนิด
• ปัจจุบันมีการยกระดับเป็นฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ เนื่องด้วยตอนนี้มีความพร้อมทางด้าน กฎหมายและบุคลากร ท้ังนักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐกร นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ สหวิชาการ ที่สามารถวิเคราะห์สถานะการณ์ทางการเกษตรท้ังภายในและภายนอก ประเทศเพ่ือนํารายงานผู้บริหารได้
• มีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธานและมีคณะอนุกรรมการด้าน Big data และ Gov Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีท่านเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยขับเคลื่อน และมีการลง นามความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงาน 10 กระทรวงเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถ เช่ือมต่อข้อมูล และดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่สําคัญท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติน้ีจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภาคการเกษตร
 สศก-3

   451   452   453   454   455