Page 456 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 456

 รผอ.สนพ. ช้ีแจงว่าตอนน้ีจะส่งเสริม B10 ซึ่งจะใช้ B100 6 ล้านลิตร/วัน และต้องการ 2M ตันต่อปี และรวมแล้วต้องการ 3 ล้านตัน/ปี และปาล์มจะไม่ต่ํากว่า 3 บาท หากส่งเสริมเยอะเกินไป กระทรวงพลงั งงาน นั้นอาจไม่สามารถสนับสนุนได้
เลขาธิการฯ อยากให้มีการควบคุมพื้นที่การปลูกปาล์ม กับ ยางให้สอดคล้องกันเพ่ือช่วยให้ไม่ต้อง ขยายพ้ืนท่ีและราคาสินค้าการเกษตรตกต่ํา
ที่ปรึกษา กล่าวว่า stock ปาล์มนั้นมีจํานวนไม่แน่นอน ต้องการทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริง ตอนนี้ราคาท่ีสูงข้ึนเพราะผลผลิตต่ํา อยากให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกัน
สศก. แจ้งว่า ตอนนี้กําลังทํา data catalog อยู่จึงอยากทราบว่าแต่ละกรมมีชุดข้อมูลอะไรอยู่บ้าง และทาง สนพ. สามารถนําไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วน link มาจากฐานข้อมูล บางส่วน เช่น การยางนั้น dump ข้อมูลครัวเรือนของมหาดไทยกับทางกระทรวงเกษตรน้ันต่างกัน แต่ทางเกษตรจะใช้คํานิยามเดียวกับ สํานักงานสถิติแห่งชาติ การข้ึนทะเบียนไม่มีข้อบังคับว่าต้องแจ้งเมื่อไหร่เพราะไม่มีกฎหมายบังคับ หากแต่เม่ือ มีการประกันรายได้ หรือ ได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์จากอุทกภัยก็จะไม่ได้รับ ดังน้ันตัวเลขท่ีเห็นอาจไม่ครบทุกคน
สําหรับการเช่ือมโยงข้อมูลนั้นใช้ สศก. จัดจ้างให้บริษัทพัฒนา และ NECTEC เขียนตัวเชื่อมฐานข้อมูล ใส่ใน GTX ของ NECTEC
ข้อมูลการยางมกีารทําเป็นviewไว้ให้มีบางตัวทเี่ปิดเป็นAPIไว้ให้เข้ามา
การเก็บข้อมูลเพมิ่เติมสศก.มอบให้นายชัฐพลสายะพันธ์ผู้อํานวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับ สนพ.
ข้อเสนอแนะ
เลขาธิการฯ แนะนําว่าการจัดตั้งศูนย์ควรมีกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถประสานขอข้อมูลกับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน
ปิดประชมุเวลา: 16.25น.
 สศก-6
   454   455   456   457   458