Page 452 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 452

 12. นางสาวกฤติกานาคธรรม 13. นางสาวหสั ยา มูลจิโน 14. นายอัษฎาวุธนาคทอง 15. นางสาวยุพเรศคงพึ่ง
16. นางสาวนันท์นภัสบุตรพรหม 17. นายไพฑูรย์ระมาตทอง
18. นายณัฐชาตาเที่ยง
19. นางสาวปฏิพรปริยนา
20. นางสาวบุษราวลั ย์ ศรีเลิศวรกุล 21. นางสาวเสาวลักษณ์ เกษศรรี ัตน์ 22. นางสาวรัตติกาลร่มโพธ์ิ
23. นายเติมชัยทวิรสกลุ
24. นายภากรสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
5. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์
6. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
เริ่มประชุม : 14:45 น. ความเป็นมา
สปร.
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าพนักงานสถิติ
ช่างเขียนแผนที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอ่ื ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงานในทุก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ที่ปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถ่ี
สศก-2













































































   450   451   452   453   454