Page 451 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 451

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:45 – 16:25 น.
ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: สํานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร
 ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายเพทาย หมุดธรรม
2. นางสาวสุพิตร คํากลัด
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
4. นางสาวเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบบุผาคุณาไท
6. นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
7. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นาวสาวตันติมา จงเฮงสกลุ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
2. นายเปรมชัย เกตุสําเภา
3. นายสุชาติ ผุแปง
4. นายชัฐพล สายะพันธ์
5. นายกิจษาธร อ้นเงินทยากร
6. นายธานินทร์ ทองกาล
7. นางสมหมาย สง่ ศรีแจง้
8. นายประสบชัย เจริญนิตย์
9. นางสาวพนิดา ฮ้ัวประเสริฐ
10. นางสาวอรฉัตรรัตนรัตน์
11. นายประเสริฐศักดิ์แสงลัทยา
รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินผล ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยสี ารสนเทศ ผู้อํานวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการข้อมลู การเกษตร สพส.
สพร.
ส่วนพาณิชย์
สทส.
สทส. เศรษฐศาสตร์เช่ียวชาญ
 สศก-1
   449   450   451   452   453