Page 349 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 349

 สรุปการประชุม
ท่ีปรึกษาโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ข้อมูลจัดเก็บพลังงานแห่งชาติ เพ่ือนําข้อมูล ไปดําเนินการจดัสรา้งหรือจัดทําแผนรองรับการจดัเก็บข้อมูลตามท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เก็บข้อมูลไว้ และต้องการข้อมูลใดเพื่อสามารถนําไปใช้งานได้
ข้อมูลการจัดเก็บ
• กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้อมูลของกลุ่มจะแบ่งเป็น 3-4 ด้าน เรื่องงบประมาณ แผนฯ ต่างประเทศและเร่ืองของรัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนของตัวเลขจะเป็นเร่ืองของงบประมาณรายปี ติดตามงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนไหม เพื่อรายงานสํานักงบประมาณ ซ่ึงมีการรายงานที่เป็นท้ังตามแบบฟอร์มและไม่ตามฟอร์ม ต้องคิดฟอร์มขึ้นมาเอง ข้อมูลค่อนข้าง เยอะจึงอยากได้ข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้โดยที่ไม่ต้องไปตามสืบค้นแบบ Manual อยากได้ ลักษณะแบบต่างประเทศท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลสืบค้น เพ่ือสะดวกต่อคนที่จะมา ทํางานต่อในภายหลัง รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเข้ามามีความหลายหลายในส่วนของนามสกุลไฟล์ ซ่ึงเห็นว่าไฟล์ ppt. ที่ใช้ในการบรรยายต่าง ๆ มีประโยชน์มาก และมีข้อมูลเยอะมาก แต่ไม่มีการ รวมศูนย์
o แผนระยะสั้นและระยะยาวเป็นการรวบรวมงานท้ังหลายไปจัดทําแผนยุทธศาสตร์
o งานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ส่งงานเข้ามาเพื่อให้จัดรวบรวมเสนอทางกระทรวงในเรื่อง ของงบการลงทุน ข้อมูลจะเป็นข้อมูลงบประมาณ ท่ีทาง ยธ. มีหน้าท่ีแค่รวบรวมและ
พิจารณาผ่านเท่าน้ัน
o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูเร่ืองกรอบความร่วมมือต่างๆซึ่งจะเป็นเอกสารประชุม
ต่าง ๆ อยากให้จัด platform เพ่ือสะดวกในการสืบค้น
o ผกย.กล่าวเสริมถึงว่าหากอยากจะเห็นกรอบการลงทุนต้องพัฒนาฐานข้อมูลของทางกย.
ขึ้นมาก่อน ซ่ึงก็ได้ให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ทําฐานข้อมูลข้ึนมา อย่างเช่น กฟผ. จะไปลงทุน ต่างประเทศ มีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่ ก่อนจะเสนอผ่านไปยังสภาพัฒน์ฯ ในฐานะที่เรา เป็นหน่วยนโยบายก็ต้องมีความเหน็ประกอบแต่ยังไม่มีฐานข้อมูลนี้จึงอยากได้ฐานข้อมูล ที่ลิงค์มาจากหน่วยงานอื่น เพื่อตอบสิ่งที่อยากได้ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
o ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์ฯ สามารถเพิ่มเร่ืองเครื่องมือ หรือโปรแกรม การค้นหาข้อมูล โดยการต้ังโจทย์เพื่อวิเคราะห์ policy ด้วยการใช้เคร่ือง RPA เอามา รวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนําข้อมูลน้ันมาวิเคราะห์ policy ได้ โดยจะมีการเขียน
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 3


   347   348   349   350   351