Page 351 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 351

 เป็นเพียงการเช่าเพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูลในช่วงท่ีทําระบบให้เท่านั้น หากสําเร็จแล้ว
ก็อาจจะโอนถ่ายข้อมูลฝากไว้ท่ี ศท.
o ที่ปรึกษา นําเสนอ ระบบของ RIA ในการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อสามารถดึงมาวิเคราะห์
ข้อมูลได้
• กลุ่มติดตามและประเมินผล
o การจัดเก็บฐานข้อมูลบน cloud ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มนโยบายฯ ซึ่งต้องติดตามและ
ประเมินผลด้วยเพราะเป็นตัวชี้วัด และกลุ่มน้ีต้องการข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีเป็นภาพความต่อเนื่องจากกลุ่มนโยบายด้วย
o มีความสนใจในเรื่องการจัดทําข้อมูลระบบ RIA ที่ทางที่ปรึกษาได้นําเสนอ เพื่ออยากเห็น
ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรจะทําให้เห็นความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน เพราะ ก.พลังงานเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ แต่เวลารายงานผลจะไม่มีข้อมูลท่ีสะท้อน ภาพรวมทางเศรษฐกิจเท่าไหร่
o ปัญหาเร่ืองการรายงานFBTมันคือการรายงานตัวเลขทางด้านพลังงานตัวที่รับผิดชอบ FBT ตัวเลขไม่รู้ว่าใครจัดเก็บข้อมูล ไม่มีดาต้า และเป็นผู้รายงาน
ความเห็นเพิ่มเติม
- เรื่องข้อมูล AI น่าจะนํามาใช้ในเรื่องของ policy ซ่ึงเท่าท่ีจะเสนอมาอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขอย่างเดียว
- ผกย. ในส่วนของ สนพ. คงหลีกเลี่ยงหน้าท่ีการวางแผนนโยบายไม่ได้ แม้ว่าการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุค แตล่ ะสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีผ่านมา อํานาจหน้าท่ีของ สนพ. อาจจะไม่มีมากนักในการบังคับ ให้ใครทําอะไรคงไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีอํานาจหน้าท่ีเหมือนแต่ก่อน เน่ืองจากหน่วยงานแยกย่อยไป
แหล่งข้อมูลและการให้ข้อมูล
- ผกย. : ตอนนี้ในส่วนของงบลงทุนจะผ่านทาง สกพ. และนําข้อมูลส่วนการประชุม กพช. กบง. มาวิเคราะห์ ส่วนข้อมูลที่ต้องดําเนินการตามตัว KPI ก็นําข้อมูลท่ี ศท. แล้วนํามาปรับ
- ผกย. : หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงนโยบาย เช่น นโยบาย EV จะมี การส่งเสริมอย่างไร หรือทิศทางของ prosumer เป็นอย่างไร ต่างชาติก็ขอดูทิศทางนโยบายของเรา เหมือนกัน
ประเด็นความต้องการข้อมูล
ผกย. มีความต้องการข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ พลังงานท่ีได้ดําเนินการอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการทําแผนยุทธศาสตร์ต่อไป หรือวิเคราะห์ภาพ
   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 5   349   350   351   352   353