Page 348 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 348

 ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. ผศ.ดร.วิฐรา พ่ึงพาพงศ์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายทัศนัยเพชรผึ้ง
7. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
8. นายธงชัยสันติมงคล
9. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 10.นายเดชาอุปถมัชาติ 11.นางสกลุรัตน์เจรญิพงศ์
12. นางสาวพนมพรช่ืนชาติ
เริ่มประชุม : 14.00 น. ความเป็นมา
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ท่ีปรกึษา ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพ่ือศึกษาการ จัดต้ังศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 2

   346   347   348   349   350