Page 347 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 347

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบบุผาคุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวกนกวรรณ เสฐวินตนิน
11. นายสุรสิทธ์ิ ตัณฑดิลก
12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
13. นายวิเชียร ตันติวิศาล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. นางสาวภาวิณี โกษา
2. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
3. นายวัชระ พจี
4. นางสาววชิราภรณ์ เพชรัตน์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายพลงั งาน หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 1   345   346   347   348   349