Page 350 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 350

 โปรแกรมข้ึนมาช่วยอ่านบทความและข้อมูลต่าง ๆ เก็บเป็น library เป็นคํา ๆ ไว้ ความยาก
คือการพัฒนาภาษาไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์นักเพราะว่าการใช้งานน้อย
o ผย.อยากได้ระบบที่AIเข้ามาช่วยซึ่งเห็นว่าการใช้ระบบexcelแสดงผลเป็นการแสดง
ข้อมูลแบบเก่า ถ้าเป็น AI อาจจะแสดงผลไม่ถูกต้องนัก แต่ยังแสดงทิศทางได้
o ผกย.ต้องการข้อมูลแผนพลังงานทางสถิติเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์อาจจะเป็นข้อมูลด้าน demand และ supply ซึ่งศูนย์ฯ อาจมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่อยากจะดึงข้อมูลมาเพ่ือแสดง
ให้เห็นว่า ทิศทางของ สนพ. จะเดินไปอย่างไร ถ้าด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ด้วย SWOT แต่ไม่เคยเอาสถิติมาวิเคราะห์ ซึ่งจะทําให้รู้ว่าจริง ๆ แล้ว base line อยู่ตรงไหน ข้อมูลในเว็บไซต์บางอย่างก็มีความสําคัญสําหรับการ วิเคราะห์ซ่ึงอยากฝากไว้สําหรับการนําเข้าข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทําแผนพัฒนา ประเทศว่าจะมีทิศทางไปได้อย่างไร อาจจะเอาข้อมูลที่มีอยู่ก่อน (ในภาพข้อมูลที่เปิดเผยได้) ส่วนใดที่เรายังไม่มีก็ค่อยเพิ่มเอาได้
• กลุ่มนโยบายพลังงาน
o กนย.เป็นกลุ่มท่ีทํางานด้านนโยบายจัดประชุมกพช.กับกบง.ข้อมูลท่ีมีอยู่จะเป็นเรื่อง
เอกสารวาระการประชุม มติการประชุม ซ่ึงการเก็บแต่ก่อนจะเก็บเป็นไฟล์ word ต่อมา ได้พัฒนาการเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาโดยผ่านแอปพลิเคช่ัน เก็บข้อมูลไว้บน Cloud (ท่ีปรึกษาดําเนินการ และเช่า Cloud ให้) ส่วนเนื้อหาอื่นสแกน pdf เก็บไว้ จะมี ทั้งที่เก็บในกลุ่มเอง และที่ ศท. จะเก็บข้อมูลไว้ให้ และข้อมูลจะอยู่ใน intranet ไม่เปิดเผย เพราะบางส่วนจะยังอยู่ในช้ันความลับ ไม่เผยแพร่ออกภายนอก หากพิจารณา แล้ว ข้อมูลทางกลุ่มจะไม่เป็นเชิงตัวเลขเป็นช้ันเอกสาร (ดิบ) และสามารถจัดเก็บข้อมูล การประชุมในส่วนที่มีฐานะเป็นฝ่ายเลขาฯ กรรมการเท่านั้น และอาศัยแผนยุทธศาสตร์ พลังงาน 5 ด้าน พร้อมท้ัง กรอบ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ในการดําเนินการจัดเก็บและ จัดทําแผนฯ
o การจัดเก็บฐานข้อมูลบน cloud จะสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ท้ัง 5 ด้าน โดยมี keyword เป็นตัวกําหนด แต่จะให้บุคคลภายนอกได้เห็นแต่ในส่วนท่ีเป็นมติการประชุม ที่ต้องการ หรือสามารถเปิดเผยได้ ส่วนรายละเอียดวาระการประชุมจะไม่เปิดเผย ซ่ึงรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน จะยังไม่ย้อนหลังเพราะเอกสารมีเยอะ แต่พยายาม คีย์ข้อมูลย้อนหลังเพ่ือใหข้ ้อมูลสมบูรณ์ เพราะต้องใช้บุคลากรของ สนพ. เป็นคนคีย์ข้อมูล เท่านั้น
o ท่ีปรึกษามีความเป็นห่วงเรื่อง พ.ร.บ. Digital ในการใช้ cloud เก็บข้อมูลที่เป็นของรัฐ แต่การเช่า cloud เป็นของเอกชน ทาง กย. ชี้แจงว่า การเช่า cloud ในช่วงเวลาน้ี
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 4   348   349   350   351   352