Page 1354 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1354

2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย จากหน่วยงานชั้นนําในประเทศหรือ ต่างประเทศทใี่ช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ การอํานวยความสะดวก แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ค่านิยม DNA วัฒนธรรมองค์การได้ถูกนํามาปฏิบัติจริง
4) จัดทําแผนงานในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงาน 6) ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดทําไว้ในข้อ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต่งต้ังคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ปี 2563 ปี 2564
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
       ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อกําหนด เป้าหมายในการดําเนินงานรวมถึง สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)
 ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง คณะที่ปรึกษาภายนอก
  คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินงานร่วมกัน
                           สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง
  ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ทกี่ําหนดตามสัญญา
   • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ
  ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
  2


   1352   1353   1354   1355   1356