Page 1353 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1353

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานสายใย ร่วมใจสร้างเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ทําให้การ ดําเนินงานของศูนย์ฯตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ทมี่ีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ฯ ในด้านการให้ข้อมูล สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ ความรู้ รวมท้ังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศูนย์ฯ เพื่อให้ การดําเนินการของศูนย์ฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสานสายใย ร่วมใจ สร้างเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล
ด้านพลังงาน
2) เพื่อจัดทําแผนงานในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ
3) เพื่อดําเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ ตามแผนที่จัดทําไว้
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลพลังงาน
ของศูนย์ฯ
1


   1351   1352   1353   1354   1355