Page 1355 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1355

 ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• การให้ความร่วมมือของเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย ข้อมูลท่ีได้จากเครือข่ายมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
   7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1)ผู้บริหารและบุคลากรมกีารตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
2) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
3) ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตร สนับสนุนการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายข้อมูล พลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564  ใหม่  ต่อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
        3

   1353   1354   1355   1356   1357