Page 1356 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1356

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานความเข้าใจในเรื่องพลังงานกับสังคม
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สิ่งที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการคือ การสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานให้กับ สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้สงสัยจํานวนหรือกระทั่งเป็นประเด็นขัดแย้งในสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
ในการดําเนินการสร้างความเข้าใจดังกล่าว มีความจําเป็นที่ศูนย์ฯ จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อสงสัยดังกล่าว เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ข้อเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยได้ ดําเนินการชี้แจงต่อสังคมแล้ว เพื่อนํามาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่ศูนย์ฯ จะนําเสนอต่อสังคมให้เกิดความชัดเจน ต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสานความเข้าใจ ในเรื่องพลังงานกับสังคม ในการรวบรวมประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นดังกล่าว และนํามากําหนดประเด็นที่ศูนย์ฯ ต้องนําเสนอต่อสังคม
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อรวบรวมข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคม โดยรวบรวมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับด้านพลังงานของประเทศ
2) เพื่อกําหนดประเด็นปัญหาด้านพลังงานที่ศูนย์ฯ ต้องนําเสนอชี้แจงต่อสังคม
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) รวบรวม ประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ข้อเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยได้ดําเนินการชี้แจงต่อสังคม
จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานของประเทศ
1   1354   1355   1356   1357   1358