Page 1352 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1352

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เก่ียวข้องสอบถามโดยตรงมาที่ศูนย์ฯ มากขึ้น จะช่วยการลดการได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น
ที่อาจบิดเบือนได้ ส่งผลให้ลดความขัดแย้งจากประเด็นพลังงานในสังคม 8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่  ต่อเน่ือง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
-
               3


   1350   1351   1352   1353   1354