Page 227 - NEIC_Strategie
P. 227

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร สามารถกําหนดรูปแบบ ลักษณะของบริการไดFตรงความตFองการ
ของผูFรับบริการมากยิ่งขึ้น
2) ผูFรับบริการสามารถใชFประโยชนAจากบริการของศูนยAฯ ไดFมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป_นผลดีต:อประเทศ
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูHบริหาร สนพ. ผูHบริหาร และผูHรับบริการของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต: เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดHรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
               3

   225   226   227   228   229