Page 228 - NEIC_Strategie
P. 228

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ประชาชนทราบบทบาทของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการเปHนศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจํานวนไม:นFอยที่ ไม:รับรูFการดํารงอยู:ของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFการดําเนินการของศูนยAฯ ไม:ไดFรับความร:วมมือและไม:สามารถส:ง มอบผลผลิตใหFแก:สังคมไดFอย:างเหมาะสม
เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งหลายรับทราบการคงอยู: รวมทั้งบทบาทหนFาที่ ความสําคัญต:อภาคพลังงาน ของศูนยAฯ จึงจําเป_นที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยทั่วถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองใหFความร:วมมือและ รับบริการของศูนยAฯ ไปใชFประโยชนAต:อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธA ประชาชนทราบบทบาทของ สนพ. ในการเป_นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธบA ทบาทของ สนพ. เป_นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ 2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธAที่ไดFจัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกลุ:มเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social Media
3) ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธA
4) จัดประชุมช้ีแจงสรุปผลการดําเนินการใหFแก:ผFูบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
1


   226   227   228   229   230