Page 225 - NEIC_Strategie
P. 225

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาทําความเขHาใจผูHรับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป ทําใหFการ ดําเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีความเขFาใจต:อคุณลักษณะและความตFองการของผูFรับบริการ เพื่อใหFสามารถส:งมอบขFอมูล สารสนเทศและบริการไดFตรงความตFองการ ช:วยสรFางภาพลักษณAที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ รวมทั้งหากมีความสัมพันธAที่ดีต:อกันแลFวยังสามารถทําใหFผูFรับบริการสนับสนุนขFอมูล สารสนเทศ ขFอเสนอแนะ ความรูF กลับมายังศูนยAฯ ไดFอีกดFวย ซึ่งจะช:วยใหFการดําเนินการของศูนยAฯ สามารถ บรรลุเปiาประสงคA ไดF
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาทําความเขFาใจ กับผูFรับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFศึกษาคุณลักษณะ (profile) และความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ 2) เพื่อจัดทําแนวทางในการตอบสนองต:อผูFรับบริการ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปqจจุบันเก่ียวกับคุณลักษณะและความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ
และ กลุ:มท่ีมีศักยภาพจะเป_นผFูรับบริการในอนาคต
1

   223   224   225   226   227