Page 223 - NEIC_Strategie
P. 223

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดLรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 15,000,000.00 บาท (สิบหFาลFานบาทถFวน)
               5


   221   222   223   224   225