Page 207 - NEIC_Strategie
P. 207

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดKรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลFานบาทถFวน)
               4


   205   206   207   208   209