Page 209 - NEIC_Strategie
P. 209

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมายว2าดLวยการคุLมครองขLอมูลส2วนบุคคล
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปWจจุบันคนไทยใชFสื่อสังคมออนไลนAและบริการทางอินเทอรAเน็ตต:างๆ เปYนอันดับตFนๆ ของโลก
ส:งผลใหFเกิดการเป[ดเผยขFอมูลส:วนบุคคลมากอย:างเปYนสัดส:วนกัน แมFรัฐบาลจะไดFพยายามผลักดันใหFมี การตรากฎหมายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลเปYนเวลากว:า 10 ปEแลFว แต:ความตระหนักรูFความเปYนส:วนตัว และการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลในประเทศไทยยังมีอยู:ค:อนขFางนFอย การตระหนักถึงอันตรายหรือความ เสียหายที่อาจจะเกิดจากการที่ขFอมูลถูกนําไปแสวงหาประโยชนAทางการคFา หรือโดยมิชอบ
ที่จริงแลFวการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลไม:ใช:เรื่องใหม: เพราะมีพัฒนาการมากมายทั้งในกฎหมาย ต:างประเทศและขFอตกลงระหว:างประเทศ ตัวอย:างของหลักเกณฑAการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลที่สําคัญ เช:น การคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลตามปฏิญญาสากลว:าดFวยสิทธิมนุษยชน, แนวทางขององคAการเพื่อความร:วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ขFอตกลงของรัฐสภาแห:งยุโรป, ขFอบังคับสหภาพยุโรป, แนวทางของ สหประชาชาติ, แนวทางตามกรอบความร:วมมือของ APEC, แนวทางของอาเซียน และ TPP แต:เนื่องจาก ความแตกต:างที่มีอยู:ในแต:ละประเทศ ทําใหFการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ในที่หนึ่งส:งผลกระทบในที่อื่น ๆ ดFวย โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโรปกําหนดว:าไม:ใหFเขFาถึงหรือส:งขFอมูล ส:วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม:มีการคุFมครองขFอมูลในระดับที่เพียงพอ
ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญเพื่อยกระดับการจัดเก็บ รวบรวม การนําไปใชF เป[ดเผยขFอมูล ส:วนบุคคลของหน:วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจใหFทัดเทียมต:างประเทศ จึงประกาศใชFพระราชบัญญัติคุFมครอง ขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ทุกหน:วยงานของรัฐจึงจําเปYนตFองดําเนินการต:างๆ ที่เกี่ยวขFองกับขFอมูล ส:วนบุคคลใหFเปYนไปตามกฎหมายคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
โดยที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเปYนศูนยAกลางแลกเปลี่ยนขFอมูลดFานพลังงาน จากการใชFขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีขFอมูล ดFานพลังงานของหน:วยงานในสังกัดและหน:วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน:วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวขFอง
1


   207   208   209   210   211