Page 206 - NEIC_Strategie
P. 206

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จํานวนประเด็นที่มกี ารปรับปรงุ ดําเนินการ
  ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตามสัญญา
ศูนยAฯ มีการนําผลการประเมินขFอเสนอแนะ ไปปรับปรุงใหFดีขึ้นอย:างนFอย 2 ประเด็น
   • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสารที่ผูF รับจFางจัดส:ง
     ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
      • จํานวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผล
     รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ จะดําเนินการไดFตามเปhาหมาย โดยใชFทรัพยากรไดFอย:างเหมาะสม
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งไดFรับโอกาสเป|ดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผูKบริหาร สนพ. และ ผูKบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 7 เดือน เริ่มตั้งแต: กันยายน 2564 สิ้นสุด มีนาคม 2565 þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง
3

   204   205   206   207   208