Page 205 - NEIC_Strategie
P. 205

5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA ใหFคําปรึกษาและร:วมพิจารณาเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ
2) จัดทําวิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAฯ ในปE พ.ศ. 2564
3) จัดทําร:างกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ ในปE พ.ศ. 2565
4) จัดทําคู:มือประเมินผล ซึ่งประกอบดFวย กรอบประเมินผล แนวทางประเมินผล รายละเอียดตัวชี้วัด
เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองเขFาใจและสามารถดําเนินการไดFอย:างเหมาะสม จํานวน 10 ชุด พรFอม files
5) ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAฯ ใหFแก:ผูFบริหาร
และบุคลากรของศูนยAฯ
6) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ เมื่อสิ้นปEงบประมาณ ณ สถานที่จริง
7) จัดทํารายงานผลการประเมิน และ แนวทางการปรับปรุงหรือขยายผลในปEงบประมาณต:อไป 8) สื่อสารใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ รับทราบผลการประเมิน
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
จัดทํา TOR ประกาศจัดจ0าง และ พิจารณาว8าจ0าง
ศึกษาข0อมูลเกี่ยวกับศูนยEฯ เพื่อใช0ประกอบการออกแบบระบบ ติดตามและประเมินผล
ชี้แจงแนวทางประเมินผล จัดทําคู8มือประเมินผล ดําเนินการประเมินผล นําเสนอผลการประเมินและจัดทํารายงาน
2564 2565
   ไตรมาส 3
  ไตรมาส 4
   ไตรมาส 1
  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
              จัดทํากรอบการประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด ปN 2564 และ 2565
                            2

   203   204   205   206   207