Page 193 - NEIC_Strategie
P. 193

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ ประจําป3 พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งการดําเนินการของศูนยAฯ จําเป_นตFองใชFงบประมาณเป_นจํานวนมาก ทั้งดFานการซื้อ ครุภัณฑA อุปกรณA ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว:าจFางที่ปรึกษาในดFานต:าง ๆ เพ่ือดําเนินการใหFไดFตามเปhาหมาย
การดําเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล เพื่อใหFการดําเนินการของศูนยAฯ เป_นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีการคาดการณAและ เตรียมการรองรับเหตุการณAที่จะทําใหFผลการดําเนินการไม:เป_นไปตามเปhาหมาย และเป_นการสรFางความมั่นใจ ว:าการใชFทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธAที่เกิดขึ้นจะเป_นไปในทิศทางที่สอดคลFองกับเปhาหมาย ซึ่งจะช:วยใหF ผูFบริหารของกระทรวงพลังงาน ผูFบริหาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งผูFบริหารและผูFปฏิบัติงาน ของศูนยAฯ ไดFรับทราบเป_นขFอมูลสําหรับนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหFดียิ่งขึ้นต:อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติประจําปE พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อประเมินความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปE พ.ศ. 2564
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ใหFเป_นไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดFจัดทําไวF
1

   191   192   193   194   195