Page 195 - NEIC_Strategie
P. 195

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
   • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
     ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
    • จํานวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ไดFตามที่คาดหวัง
     ศูนยAฯ มีการบริหารความเสี่ยงใหFไดFตามที่หวัง จํานวน 2 ความเสี่ยง
 • จํานวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการ ใหFความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
    รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมพรFอมรับกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดี เพื่อใหFการดําเนินการสามารถ
บรรลุตามเปhาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งไดFรับโอกาสเปyดมุมมองในดFานอื่น ๆ
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูOบริหาร สนพ. และ ผOูบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 14 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2564 þ ใหม: 1 ต:อเน่ือง
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3   193   194   195   196   197