Page 191 - NEIC_Strategie
P. 191

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
   • จํานวนเอกสารเนื้อหาในเอกสารและระบบ ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
     ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
    • จํานวนดFานของความรูFที่มีการแบ:งปÅนความรูF เรื่องต:าง ๆ ในระบบ
     มีการแบ:งปÅนความรูFจํานวน 5 ดFาน เช:น ดFานการตลาด ดFานการเงิน ดFานการสื่อสารมวลชน
 • จํานวนความคิดสรFางสรรคAที่ไดFรับการบรรจุ เขFาสู:ระบบนวัตกรรม
    มีความคิดสรFางสรรคAที่ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ นวัตกรรม 5 เรื่อง
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสําคัญของการจัดการความรูFเพื่อใชF
ในการปฏิบัติงาน
2) ผูFบริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และ มีโอกาสสรFางนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่องในอนาคต
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปÅจจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผู^บริหาร สนพ. ผู^บริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผ^ูอยู2ในห2วงโซ2สร^างคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 þ ใหม: 1 ต:อเน่ือง
3

   189   190   191   192   193