Page 185 - NEIC_Strategie
P. 185

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสําคัญของเครือข:ายสรFางความเขFาใจ 2) กลุ:มเปfาหมาย มีความเขFาใจต:อขFอมูลพลังงาน ต:อภารกิจของศูนยAฯ มากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปfาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูFบริหาร สนพ. ผูFบริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งกลุ2มเปPาหมายที่จะใหFเปSนเครือข2ายสรFาง ความเขFาใจดFานพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม: 1 ต:อเน่ือง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดFรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
               3   183   184   185   186   187