Page 187 - NEIC_Strategie
P. 187

แผนการดําเนินงาน
         กิจกรรม
แต#งต้ังคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนดเปCาหมาย ในการดําเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable) ดําเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินงานร#วมกัน สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
ต.ค.
ป' 2565
ป' 2566
 พ.ย.
ธ.ค.
                         6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ชื่อตัวช้ีวัด
ค:าเปyาหมาย
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
 ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
  • ความพึงพอใจต:อหน:วยงานอื่นต:อการ ประสานงานจากบุคลากรของศูนยAฯ
   ผลความพึงพอใจต:อหน:วยงานอื่นต:อการประสานงาน จากบุคลากรของศูนยAฯ มีค:าสูงขึ้น
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร สามารถสื่อสาร และปฏิบัติงานร:วมกับหน:วยงานอื่นไดFดีขึ้น 2) ศูนยAฯ ผลิตผลงานที่ตอบสนองต:อความตFองการของผูFรับบริการไดFดียิ่งขึ้น
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3   185   186   187   188   189