Page 183 - NEIC_Strategie
P. 183

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการแนวร2วม เครือข2าย สายใยความเขFาใจขFอมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปEยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:ผูFเกี่ยวขFองทุกฝbาย โดยการทํางานแต:ละฝbายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป ทําใหFการดําเนินงานของ ศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:าน้ีไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีการสรFางเครือข:ายที่ช:วยสนับสนุนการดําเนินการของศูนยAฯ เพื่อช:วยสรFางความเขFาใจและประชาสัมพันธAเกี่ยวกับศูนยAฯ และผลงานของศูนยAฯ ช:วยสรFางความรูFความเขFาใจ ช:วยตอบขFอสงสัย รวมทั้งช:วยสรFางภาพลักษณAที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ เพื่อใหFการดําเนินการของศูนยAฯ สามารถบรรลุ เปfาประสงคAไดF
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการแนวร:วม เครือข:าย สายใยความเขFาใจขFอมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ ไดFรับความรูFเกี่ยวกับเครือข:ายที่ช:วยสนับสนุนการ
สรFางความเขFาใจดFานพลังงาน
2) เพื่อจัดทําแผนงานในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ
3) เพื่อดําเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ ตามแผนท่ีจัดทําไวF
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปhจจุบันเกี่ยวกับการสรFางความเขFาใจและการสรFางเครือข:ายดFานการ
สรFางความเขFาใจต:อการดําเนินงานของศูนยAฯ
1


   181   182   183   184   185