Page 184 - NEIC_Strategie
P. 184

2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสรFางเครือข:ายดFานการสรFางความเขFาใจ จากหน:วยงานชั้นนําในประเทศหรือต:างประเทศใชFปฏิบัติในองคAการ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับการสรFางเครือข:าย การประชาสัมพันธAแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อใหFค:านิยม DNA วัฒนธรรมองคAการไดFถูกนํามาปฏิบัติจริง
4) จัดทําแผนงานในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจ 6) ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดFจัดทําไวFในขFอ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานใหFแก:ผFูบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งตั้งคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนดเปCาหมายในการ ดําเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable) ดําเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินงานร#วมกัน สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
ป' 2564
ป' 2565
         ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                         6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลท่ีตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• การใหFความร:วมมือของเครือข:าย
 ช่ือตัวชี้วัด
ค:าเปfาหมาย
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
 ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
เครือข:ายใหFความร:วมมือในการสรFางความเขFาใจ ไม:ต่ํากว:า 10 ครั้ง
   2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


   182   183   184   185   186