Page 174 - NEIC_Strategie
P. 174

2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับลักษณะของหน:วยงาน โครงสรFางองคAการ ที่มีความเหมาะสมกับการเป_นศูนยAขFอมูล
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับลักษณะของหน:วยงาน การจัดโครงสรFางองคAการ แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรFาง องคAการของ สนพ.
4) สัมภาษณAผูFบริหารของ สนพ. เพื่อประกอบการจัดทําโครงสรFางของ สนพ. และลักษณะหน:วยงาน ที่ควรเป_นของศูนยAฯ ในอนาคต
5) จัดทําโครงสรFางองคAการของ สนพ.
6) จัดทําขFอเสนอแนะลักษณะหน:วยงานที่ควรเป_นในอนาคตของศูนยAฯ
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต$งตั้งคณะทํางานภายในศูนย4ฯ
ดําเนินการร$าง TOR และจัดจYาง คณะท่ีปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินงานร$วมกัน
สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
6. ตัวชี้วัด
ป( 2563 ป( 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
          ประชุมระหว$างคณะทํางานเพื่อ กําหนดเปDาหมายในการดําเนินงาน รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
                    ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปfาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
 1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง
 • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
  2


   172   173   174   175   176