Page 173 - NEIC_Strategie
P. 173

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับโครงสรCางสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเปGน ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน โดยใหFศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทําหนFาที่ดังกล:าว ซึ่งภาระหนFาที่ของศูนยAฯ ครอบคลุมตั้งแต:การรวบรวม แสวงหาขFอมูลจากแหล:งต:าง ๆ เพื่อจัดทําชุดขFอมูล สารสนเทศดFานพลังงานแก:ผูFเกี่ยวขFองทุกฝcาย รวมทั้งการจัดทําตัวแบบเพื่อคาดการณA พยากรณAที่เก่ียวขFองกับ พลังงาน โดยมีรูปแบบการบริการที่เป_นเชิงรุกมากขึ้น
จากภารกิจดังกล:าว การใหFศูนยAฯ ดํารงอยู:ในศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ซึ่งมีโครงสรFางขนาดเล็ก จะทําใหFการดําเนินการไม:สามารถตอบสนองเปfาหมายไวFไดF รวมทั้งภารกิจในอนาคต อาจครอบคลุมไปถึงหน:วยงานอื่นของ สนพ. หรือกระทั่งหน:วยงานอื่นของกระทรวงพลังงาน ทําใหFเกิด ความซ้ําซFอนในการปฏิบัติงาน จากปgญหาดังกล:าวหากยังคงสภาพใหFศูนยAฯ เป_นหน:วยงานภายใน สนพ. ควรมี การศึกษาโครงสรFางของ สนพ. เพื่อใหFเกิดความเหมาะสมกับทุกฝcาย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการปรับโครงสรFาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเป_นศูนยสA ารสนเทศพลังงานแห:งชาติในอนาคต
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFไดFโครงสรFางของ สนพ. ที่รองรับการปฏิบัติงานของศูนยAฯ
2) เพื่อศึกษาทางเลือกลักษณะของหน:วยงานที่เหมาะสมกับศูนยAฯ ในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปgจจุบันและทิศทางในอนาคตของ สนพ. และศูนยAฯ
1

   171   172   173   174   175