Page 107 - NEIC_Strategie
P. 107

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย& – แผนงาน การรวมศูนย&ขTอมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ 2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน
ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการและการดูแลขFอมูลแบบรวมศูนยAเปYนการสรFางศักยภาพใหFองคAกร โดยเฉพาะ
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) การรวมศูนยAขFอมูลเปYนการสรFางแหล:งขFอมูลที่น:าเชื่อถือ เพียงแหล:งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใชFในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization และสามารถช:วยสรFางมาตรฐานของขFอมูลซึ่งสามารถแกFปvญหาที่หลาย ๆ องคAกรเผชิญอยู: เช:น สภาพของ แหล:งขFอมูลปvจจุบันไม:สมบูรณA มีจัดเก็บขFอมูลซ้ําซFอน ขFอมูลไม:เปYนปจv จุบันและไม:ต:อเนื่อง ขFอมูลอยู:ในรูปแบบ ทนี่ ําไปใชFต:อยาก ไม:มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขFอมูล การจัดเก็บขFอมูล ขFอมูลยังกระจัดกระจาย
การสรFางระบบ Energy Data Management System เปYนการวางสถาปvตยกรรมเชิงโครงสรFาง ของขFอมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสรFางรากฐานในการบริหารจัดการขFอมูลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม: มาบริหารขFอมูลเพื่อแกFไขปvญหาที่ไดFกล:าวขFางตFน และระบบนี้ก็จะเปYนแพลตฟอรAมกลางสําหรับวงจรชีวิตขFอมูล ตั้งแต:การเก็บขFอมูลจากหลายแหล:ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของขFอมูล นําขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน จัดระเบียบ การเก็บขFอมูล การเตรียมขFอมูลใหFพรFอมใชF การนําขFอมูลไปใชF และการแบ:งปvนขFอมูล องคAกรภาครัฐส:วนใหญ: ยังไม:มีความพรFอมในดFานบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ: และขFอมูลที่ไดFมาจากหลายแหล:ง ดังนั้นตFองมี การออกแบบ กําหนดแผนการสรFางระบบรวมศูนยAขFอมูล
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับขFอมูล รวมถึงการเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของขFอมูล นําขFอมูลมาเชื่อมต:อกันในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน การจัดการขFอมูลในการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
1


   105   106   107   108   109