Page 105 - NEIC_Strategie
P. 105

4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อวิเคราะหAกระบวนการที่ส:งผลถึงคุณภาพขFอมูลสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ 2) เพื่อสรFางระบบประเมินระดับคุณภาพขFอมูลและสารสนเทศ
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ศูนยAฯ จะดําเนินการตามโครงการโดยการตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อทํางานร:วมกับคณะที่ปรึกษา
ดําเนินการวิเคราะหAกระบวนการที่ส:งผลต:อคุณภาพขFอมูล ทั้งในแบบเปaนทางการ เช:น การจัดทําเอกสารที่ เกี่ยวขFองกับกระบวนการ หรือไม:เปaนทางการ เช:น การติดตามการทํางานจริง (Shadow) เพื่อใหFสามารถ วิเคราะหAกระบวนการไดFอย:างถ:องแทF โดยตFองมีการสรFางระบบประเมินคุณภาพขFอมูล โดยมีการจัดระดับชั้น ของคุณภาพขFอมูลดFวยการนํามาตรฐานมาปรับใหFเขFากับลักษณะการทํางานของศูนยAฯ และทFายสุดจะตFองมี การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูล ซึ่งจะดําเนินการจริงในปEงบประมาณต:อ ๆ ไป ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยแสดงแผนดําเนินงานตาม Gantt Chart ดังน้ี
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งต้ังคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานกําหนด เป?าหมายรวมถึงสิ่งส#งมอบ ดําเนินการร#าง TOR และจัดจMาง ผูMรับจMาง
สรุปผลระบบประเมินคุณภาพ ขMอมูล พัฒนาแนวทางในการปรับปรุง คุณภาพขMอมูล
ป' 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ป' 2564
ป' 2565
ป' 2566
             คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา วิเคราะห3กระบวนการหลักที่ส#งผล ต#อคุณภาพขMอมูล
  สรุปผลปSจจัยที่ส#งผลต#อคุณภาพ ขMอมูลและวิเคราะห3ระดับชั้นคุณภาพ ขMอมูลโดยนําแนวคิดการจัดการ ความเสี่ยงมาใชM
                        2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


   103   104   105   106   107