Page 109 - NEIC_Strategie
P. 109

แผนการดําเนินงาน
  ป' 2563     ป' 2564
     กิจกรรม
แต#งตั้งคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานกําหนดเป?าหมายดําเนินการ รวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดําเนินการร#าง TOR และจัดจMางผูMรับจMาง
6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปâาหมาย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                แผนงานการการรวมศูนย3ขMอมูลที่มีความหลากหลายและ กระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ Energy Data Management System
            1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
 1) มีระบบรับตรวจคุณภาพ และจัดระเบียบขFอมูล สามารถเชื่อมโยงและพรFอมใชFงานสําหรับผูFใชFงาน ภายในศูนยAฯ
2) มีระบบเครื่องมือและช:องทางการเขFาถึงขFอมูล ตามแต:ละกลุ:มผูFใชFงานภายในศูนยAฯ ที่เขFาถึงไดFง:าย และปลอดภัย และสามารถใชFในการแบ:งปvนขFอมูลกับ ผูFใชFงานภายนอก
  2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ขFอมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐมีการเชื่อมโยงกันใน ทุกระดับ พรFอมมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน ในการเขFาถึงขFอมูลที่ถูกตFอง รวดเร็ว และสนับสนุนใหF มีการใชFขFอมูลอย:างกวFางขวางภายในองคAกรและขยาย การแบ:งปvนขFอมูลกบั ภายนอก
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
สามารถพัฒนาระบบงาน Data Virtualization เพื่อสนับสนุนการคFนหา / เขFาถึงขFอมูลไดFสะดวก
รวดเร็วขึ้น รวมถึงลดการดูแลรักษาถังขFอมูล และลด ตFนทุนในการยFายขFอมูลจากถังขFอมูลต:าง ๆ และลดการใชF งานจัดเก็บขFอมูล สําหรับการปฏิบัติงานที่พรFอมใชFเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงาน แห:งชาติ
3
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


   107   108   109   110   111