Page 108 - NEIC_Strategie
P. 108

2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเขFาถึงขFอมูล ในการนําขFอมูลไปใชFและการเผยแพร:ขFอมูล สําหรับ การบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ:ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ ขFอมูลในการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
แผนงานการรวมศูนย&ขTอมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงขFอมูลพลังงานทั้งหมดในศูนยAฯ ทั้งระดับพลังงาน ภูมิภาค กลุ:มธุรกิจ ประเภทพลังงาน บุคคล/นิติบุคคล จึงมีความจําเปYนในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม:ข:าย อุปกรณA การทํางาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและซอฟตAแวรAที่จําเปYนในการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือการเขFาถึง และบริหารจัดการขFอมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมขFอมูลใหFกับผูFเกี่ยวขFอง และขยายช:องทางการเขFาถึงขFอมูล ใหFสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และรองรับขFอมูลแบบมีโครงสรFาง (Structured Data) กึ่งโครงสรFาง (Semi- structured Data) และไรFโครงสรFาง (Unstructured Data) และระบบที่เหมาะสมจะเปYนเครื่องมือหลัก ในการสนับสนุนการวิเคราะหA ตัดสินใจ และกําหนดนโยบายของกระทรวงพลังงานไดFดียิ่งขึ้น สนับสนุนใหFมี การใชFขFอมูลอย:างกวFางขวางภายในองคAกร และขยายการแบ:งปvนขFอมูลกับภายนอก ทางศูนยAฯ จึงมีความ จําเปYนตFองจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒนาเครื่องมือDataVirtualizationเพื่อสนับสนุนการรวมศูนยAขFอมูลที่มาจาก หลายแหล:งขFอมูล และทจี่ ัดเก็บกระจัดกระจายบนหลาย Platform
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานขFอมูลเพื่อใหFผูFใชFงานสามารถใชFขFอมูลพลังงานที่มีอยู:ในระบบขFอมูล ของศูนยAฯ ตามแนวทางที่ธรรมาภิบาลขFอมูลกําหนดและสอดคลFองกับ พ.ร.บ. ขFอมูลส:วนบุคคล (PDPA)
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานขFอมูลสําหรับแบ:งปvนใหFกับหน:วยงานนําร:องภายนอกใชFงานไดF เพื่อเตรียมขยายสู:ผูFใชFงานภายนอกใหFกวFางขวางขึ้น
2   106   107   108   109   110