Page 103 - NEIC_Strategie
P. 103

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) การออกแบบหรือพัฒนาระบบงานตFองคํานึงถึงการเขFารหัสขFอมูลตามระดับชั้นความลับ สําหรับ
ใชFเป]นพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) รองรับแผนยุทธศาสตรAในการดูแลขFอมูลพลังงานของประเทศ โดยการจัดทําบัญชีขFอมูล คํานิยามขFอมูล การกํากับดูแลขFอมูล รวมถึงความคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ 8. สถานที่ดําเนินงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปgาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปE เร่ิมตั้งแต: ต.ค. 63
þ ใหม2 ¨ ต2อเน่ือง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดIรับจัดสรร (บาท)
สิ้นสุด
ก.ย. 66
   ผลการเบิกจ2าย (บาท)
   2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 106,684,000.00 บาท (หนึ่งรFอยหกลFานหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถFวน)
         5


   101   102   103   104   105