Page 991 - NEIC_FINAL REPORT
P. 991

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 67.
  3 ก.ย. 63
 ประชุมคณะทํางานศึกษา โครงการฯ
ครั้งที่ 4
 ข้อ 3.25.1 จัดประชุมผลการศึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษาและ คณะกรรมการกํากับโครงการ ศึกษา (Steering Committee)
 ประชุมนําเสนอรายงานฉบับ สมบูรณ์ต่อประชุมคณะทํางาน ศึกษาโครงการฯ
 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย แบ่งการส่งงาน ออกเป็น 4 ระยะ คือ
งวดที่ 1 รายงานแผนงานและแนวทางการดําเนินงาน (Interim Report) : ครอบคลุมรายละเอียด ที่จะดําเนินการตามขอบเขตของงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิดการดําเนินงาน หลักการติดตามและประเมินผล วิธีการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียด ในการนําเสนอรายงาน และผังโครงสร้างของการบริหารงาน
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.1 – 3.4 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน กฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง ที่เกี่ยวข้องกับ การถ่ายโอน และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกํากับของกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
งวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2) ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.5 – 3.9 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นําทาง (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
  9.1-31
9 - 31
 

   989   990   991   992   993