Page 990 - NEIC_FINAL REPORT
P. 990

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 63.
  20 ก.ค. 63
 นําเสนอร่างระบบต้นแบบ สาธิต Prototype: การ วิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
 ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก และสรุปภาพรวมของข้อมูล ด้านพลังงานในหลายมิติ
 ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับคณะ กรรมการและกองนโยบายปิโตรเลยี ม เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของ Prototype และรับข้อมูล requirements เพิ่มเติมสําหรับ หน้า dashboards ที่ต้องการ นําเสนอ อีกทั้งรูปแบบที่ต้องการ
  64.
 29 ก.ค. 63
 ตรวจสอบระบบต้นแบบ สาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูล ปิโตรเลียม
 ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก และสรุปภาพรวมของข้อมูล ด้านพลังงานในหลายมิติ
 ที่ปรึกษานําเสนอหน้าจอ dashboards ที่จัดทําขึ้นจาก requirements ที่ได้รับจากคณะ กรรมการและกองนโยบาย ปิโตรเลียมในวันที่ 24 ก.ค. เพื่อ ปรับความเข้าใจและความ ต้องการของ dashboards
  65.
  3 ส.ค. 63
  ตรวจสอบระบบต้นแบบ สาธิต: การวิเคราะห์ ข้อมูลปิโตรเลียม
  ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการ เชื่อมโยง ข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ สรุปภาพรวมของข้อมูลด้าน พลังงานในหลายมิติ
  ที่ปรึกษานําเสนอ dashboards กับคณะกรรมการฯ และกองนโยบาย ปิโตรเลียม ตามความเห็นในครั้ง ก่อน
  66.
 20 ส.ค. 63
 ตรวจสอบระบบต้นแบบ สาธิต: การวิเคราะห์ ข้อมูลปิโตรเลียม
 ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อม โยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ สรุปภาพรวมของข้อมูลด้าน พลังงานในหลายมิติ
 ที่ปรึกษานําเสนอ dashboards กับคณะกรรมการฯ และกอง นโยบายปิโตรเลียมหลังจากมีการ ปรับปรุงและรับฟังข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
 9 - 30
9.1-30
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   988   989   990   991   992