Page 989 - NEIC_FINAL REPORT
P. 989

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 60.
  26 มิ.ย. 63
 ประชุมติดตามการ ดําเนินงานและวาง แผนการนําเสนองาน
 ข้อ 3.1 – 3.25 ตาม ข้อกําหนดของ TOR
 ที่ปรึกษาเข้า update ผลการ ดําเนินงานการออกแบบ workflow และ กระบวนการทวนสอบข้อมูล การออกแบบและจัดทํา prototype Data Governance และ Action Plan
  61.
 3 ก.ค. 63
 ผลการศึกษาด้าน กระบวนการ Workflow และ การทวนสอบข้อมูล Quality Assurance
 ข้อ 3.10 ออกแบบและจัดทํา ผังการไหล (Work flow) ของ กระบวนการหลัก/ กระบวนการย่อยที่สําคัญ
ข้อ 3.15 ศึกษาออกแบบ Business Use Cases Diagram ข้อ 3.16ศึกษาออกแบบระบบ ทวนสอบข้อมูลในถังข้อมูล ทั้งหมด (Quality Assurance) ระบบ Data Cleansing และ Outlier Detection
 ที่ปรึกษานําเสนอรายงานการศึกษา ด้านกระบวนการ workflow และการทวนสอบข้อมูล Quality Assurance
  62.
  9 ก.ค. 63
  รายละเอียดการจัดทํา Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูล ปิโตรเลียม
  ข้อ 3.21 พัฒนาระบบ Prototype ที่ช่วยในการ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ สรุปภาพรวมของข้อมูลด้าน พลังงานในหลายมิติ
  ที่ปรึกษานําเสนอรูปแบบ Prototype กับคณะกรรมการ และกองนโยบายปิโตรเลียม
 9.1-29
9 - 29
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   987   988   989   990   991