Page 993 - NEIC_FINAL REPORT
P. 993

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
9.2 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
9.2.1 งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล (TOR ข้อ 3.3-3.5)
รายงานฉบับสมบูรณ์
งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
2) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านกฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอนและเช่ือมโยงข้อมูล 3) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านพลังงานท่ีจัดเก็บในปัจจุบัน
4) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านข้อมูลพลังงานท่ีผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง
5) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในอนาคต
6) จัดทําแผนผังความเช่ือมโยงข้อมูลที่มีในปัจจุบันและอนาคต
7) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
ข้อ 1) และ 2) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งเป็นการศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน กฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอนและเช่ือมโยงตามผลการศึกษาในบทท่ี 2
ข้อ -3) – 7) เป็นงานครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.5 ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาได้เข้าสํารวจข้อมูลในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าใจถึงการรวบรวมข้อมูลในศูนย์ฯ และได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อออกสํารวจหน่วยงานใน สนพ. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงาน นอกสังกัดท่ีเก่ียวข้อง
ระหว่างเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 ที่ปรึกษาพร้อมทั้งคณะทํางาน สนพ. ออกสํารวจและ สัมภาษณ์หน่วยงานทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงพลังงานตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่มีการ จัดเก็บไว้ตามหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งรับทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และความต้องการข้อมูลด้านพลังงาน ของหน่วยงาน ภาคผนวก ค: สรุปการประชุม รวบรวมรายงานการประชุม พร้อมภาพการเข้าประชุมกับหน่วยงาน ดังกล่าว
9.2.2 งานศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล (TOR 3.6-3.8)
กิจกรรมงานศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1) สํารวจ วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับด้านความมั่นคง ICT 2) สํารวจ วิเคราะห์ Best Practice
9.2-1
9 - 33
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์


   991   992   993   994   995