Page 985 - NEIC_FINAL REPORT
P. 985

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 44.
 18 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานคณะกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สํานักงาน กกพ. ถึงลักษณะ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  45.
  19 ก.พ. 63
  สํารวจกระบวนการจัดเก็บ ข้อมูลใน ศท.สนพ. - น้ํามัน
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล น้ํามัน
  46.
 20 ก.พ. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม สรรพสามิต
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิตถึงลักษณะ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  47.
  21 ก.พ. 63
  ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ
  ที่ปรึกษาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กฟภ. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
  48.
 25 ก.พ. 63
 การออกแบบ IT Infrastructure ศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ
 ข้อ 3.14 ศึกษาออกแบบระบบ IT Infrastructure เพื่อการ รองรับข้อมูลด้าน
ข้อ 3.20 การออกแบบ Platform และสถาปัตยกรรม ด้านข้อมูลสารสนเทศ
 ที่ปรึกษานําเสนอบทสรุปของ การศึกษาโครงสร้างสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปัจจุบันของ สนพ. และ การออกแบบ IT Infrastructure สําหรับศูนย์ สารสนเทศพลังงานชาติ
 9.1-25
9 - 25
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์


   983   984   985   986   987