Page 965 - NEIC_FINAL REPORT
P. 965

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
9) จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลวิธีในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ รองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน (ภายใน 8 เดือน)
9.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ควรดําเนินการพร้อมจัดลําดับความสําคัญโครงการ
9.2) จัดทําแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจ่าย เพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
10) ออกแบบและจัดทําผังการไหล (Work flow) ของกระบวนการหลัก/กระบวนการย่อยที่สําคัญ ของการดําเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
11) ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดของถังข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างของข้อมูล ตามมาตรฐานคําอธิบายประกอบข้อมูล (Meta data) และการไหลของข้อมูล (Data flow) สร้าง Entity Relationship Diagram (ERD) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการเช่ือมโยง และการจัดการข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมด
12) ศึกษาการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Mapping) ข้ามถังข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาระบบจัดเก็บ รายงานผล และ การแบ่งปันข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลร่วม และเชื่อมโยงกับระบบ รายงานโดยรวมของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้นิยามของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจให้สอดคล้องกันทั้ง หมด และการเช่ือมต่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับคลังข้อมูลของชาติ เป็นต้น
13) ศึกษา ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) เครื่องมือในการดําเนินงานแบบ Automation กําหนดมาตรฐานรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล (Data Acquisition) การเข้าถึงข้อมูลจนถึง การนําข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนพลังงานทั้งของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น จากมุมมองของผู้เก็บ และผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลและแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐาน ใหม่ร่วมกัน
9.1-5
9- 5
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์


   963   964   965   966   967