Page 950 - NEIC_FINAL REPORT
P. 950

1) หลุ่ักเกณฑ์์การให้คะแนนความสําาคัญ
ประเด็นที่่ 1 ความสําาคัญเชิิงกลุ่ยุ่ที่ธ์์ ประกอบด้้วยุ ความจําาเป็นเชิงธุรกิจและผลกระทบ ต่อภิาพัลักษณ์องค์กร
โด้ยุม่รายุละเอ่ยุด้เกณฑ์์การให่้คะแนนด้ังน่
   1.1 ความจัําาเปน็ เชิงิ ธ์ร่ กจัิ เปน็ ปจั จยุั สําาคญั ในการประเมนิ ได้้แก่ ความพัร้อมข้องกระบวนการทําางาน เง่อนไข้ การด้ําาเนนิ การตามแผนงาน(สามารถด้ําาเนนิ งานตามแผน ได้้ทันท่/ได้้ห่ลังจากแผนอ่น เสร็จสิน)
  ระดับัสูง (5 คะแนน) = แผนงานมค่ วามจาํา เป็น เชิงธุรกิจ ในระด้ับสูงและควรนําามาใช้เป็นอยุ่างยุิงเพั่อให่้บรรลุ เป้าห่มายุตามทศึ่ ูนยุ์ฯ วางไว้
ระดับักลุ่าง (3 คะแนน) = แผนงานม่ความจําาเป็นเชิง ธุรกิจ แต่สามารถจัด้ลําาด้ับความสําาคัญห่ร่อไม่ใช่แผน เร่งด้่วนท่ต้องนาํา มาใช้ทันท่
ระดับัติําา (1 คะแนน) = แผนงานม่ความจําาเป็น เชิงธุรกิจในระด้ับตําา สามารถพัิจารณาการนําาแผนมาใช้ ในภิายุห่ลังได้้ ไม่ต้องนาํา แผนมาใช้ในทันท่
   1.2ผลุ่กระที่บัติอ ภาพลุ่กั ษณอ์ งคก์ รระด้บั ข้องผลกระทบ ท่จะเกิด้ข้ึนกับองค์กรภิายุห่ลังจากการนําาแผนงานมาใช้ ม่ปัจจัยุสําาคัญในการประเมิน ได้้แก่ การเพัิมปฏิิสัมพัันธ์ ทด้่ ร่ ะห่วา่ งองคก์ รและผทู้ เ่ กยุ่ วข้อ้ ง การสรา้ งประสบการณ์ การใช้บริการท่ด้่ให่้แก่ผู้ท่เก่ยุวข้้อง การเพัิมความสัมพัันธ์ ท่ด้่ระห่ว่างบุคลากรและองค์กร การสร้างประสบการณ์ ในการทําางานท่ด้่ให่้บุคลากร
   ระดบัั สงู (5 คะแนน) = แผนงานสง่ ผลให่เ้ กด้ิ การปรบั ปรงุ ภิาพัลักษณ์องค์กรในระด้ับสูง
ระดับักลุ่าง (3 คะแนน) = แผนงานส่งผลให่้เกิด้การ ปรับปรุงภิาพัลักษณ์องค์กรในระด้ับปานกลาง
ระดบัั ติําา (1 คะแนน) = แผนงานสง่ ผลให่เ้ กด้ิ การปรบั ปรงุ ภิาพัลักษณ์องค์กรในระด้ับตาํา ห่ร่อไม่ม่เลยุ
  8- 4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   948   949   950   951   952