Page 946 - NEIC_FINAL REPORT
P. 946

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูล บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จําเป็นต้อง บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ผู้ให้บริการข้อมูล
เงื่อนไขการใช้บริการเอพีไอ
• ผู้ขอใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส่วนของเอพีไอ เพื่อ ขอรับ API Key
• ผู้ขอใช้บริการข้อมูลสามารถใช้บริการโดยการเชื่อมต่อมายังWebsitedata.go.th ซึ่งเป็นการ ให้บริการในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยีหรือเว็บเอพีไอประเภท RESTful และกําหนดโพรโทคอลการเชื่อมต่อเอพีไอในรูปแบบ REST โดยผู้ขอใช้บริการข้อมูล จําเป็นต้องดําเนินการเขียนคําสั่งการเชื่อมต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเชื่อมต่อ ในรูปแบบที่กําหนด
• ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และระบบเอพีไอจะอนุญาตให้เรียกใช้งานได้สูงสุดวันละ 1000 ครั้ง/ผู้ใช้งาน
• ผู้ให้บริการข้อมูลของสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของผู้ใช้ข้อมูล หากตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือผู้ใช้ข้อมูลกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการหรือละเมิดต่อข้อกําหนด เช่น ข้อกําหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและ ข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
 7 - 152
7.3-32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   944   945   946   947   948