Page 944 - NEIC_FINAL REPORT
P. 944

7 - 150
8. หากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนย์กลาง ข้อมูลเปิดภาครัฐจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการข้อมูลทราบในทันที เพื่อป้องกันและบรรเทา ความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล
9. ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลเป็นอย่างดี ตามที่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และจะไม่ทําการเปิดเผยต่อบุคคลใด เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่กําหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือโดยคําส่ังศาล
10. ผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลไม่มีอํานาจที่จะอนุญาตก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
11. ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการข้อมูลออกใบแจ้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้บริการแล้ว สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ
12. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ใช้ข้อมูล หากตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการ ให้บริการ ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลกระทําการ ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือละเมิดต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขการอนุญาต ให้ใช้ข้อมูลของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิด ภาครัฐ
13. การที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลยินยอมให้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ใน การ ตรวจสอบปัญหา ให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา สําหรับการใช้งานต่าง ๆ จะถือว่าผู้ ให้บริการ ข้อมูลได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขอรับบริการ ตรวจสอบปัญหา ให้คําปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา โดยไม่ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลของผู้ ให้บริการข้อมูลอันเป็นความผิด ต่อกฎหมายและไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิอื่นใดของ หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูล ภายหลังจากได้รับการดําเนินการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ในข้อมูลให้ดําเนินการเปลี่ยนรหัส ดังกล่าวทันที
14. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดออก ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา และถือว่า หน่วยงานของรัฐหรือ ผู้ใช้ข้อมูลได้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการใหม่ โดยปริยายตลอดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลยังคงใช้บริการศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ
7.3-30
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   942   943   944   945   946