Page 939 - NEIC_FINAL REPORT
P. 939

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
ระบบคลาวด์ภาครัฐในปัจจุบัน
รายงานฉบับสมบูรณ์
นับจากภาครัฐได้ริเริ่มคลาวด์ภาครัฐเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งลดความซ้ําซ้อนและ ภาระ การลงทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐตามมติ คณะรัฐมนตรีในปี 2556 จนกระทั่งถึงปี 2561 ภาครัฐได้มีการให้บริการคลาวด์ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 454 หน่วยงาน และมีระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอยู่บนคลาวด์ภาครัฐจํานวน 1,046 ระบบ เช่น ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. , ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น
ในปัจจุบัน ภาครัฐโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีเป้าหมายคือการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและ ขาดบุคลากร โดยโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทํางานและวิธีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่าน การฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและ ยังสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรอ่ืน ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย
การบริการฝึกอบรม (Training & Certification) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะเน้นให้ความสําคัญในเรื่องการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทํางานใน การใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กําหนดหลักสูตรไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ ระดับ Essential ระดับ Advanced และระดับ Expert โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงหลักสูตรระดับชํานาญการ ซึ่งทุกหลักสูตรจะได้รับ Government Official Cloud Competency (GOCC) Certification
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทําให้เกิดระบบกลางการให้บริการคลาวด์ภาครัฐท่ีมี ความปลอดภัยและมีมาตรฐานแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทําให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้าง พื้นฐานการประมวลผล และทําให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง รวมทั้งการเกิดขึ้นของคลาวด์ภาครัฐได้นําไปสู่การปรับโฉมใหม่ของระบบงานภาครัฐ เพราะเป็นการนํา
7.3-25
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 145
    937   938   939   940   941