Page 929 - NEIC_FINAL REPORT
P. 929

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
• ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความต้องกันโดยข้อมูลที่เหมือนกันจากต่างชุดข้อมูลจะต้องตรงกัน เช่น การจัดเก็บข้อมูลวันที่ในฐานข้อมูล ก เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และฐานข้อมูล ข เก็บในรูปแบบ DDMMYYYY จะต้องปรับฐานข้อมูล ข ให้ตรงกันกับฐานข้อมูล ก ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องระบุความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
• ตรวจสอบชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือที่หน่วยงานกําหนดเช่นUnited Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) รหัสมาตรฐานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลังจากการตรวจสอบชุดข้อมูลให้พร้อมเปิดเรียบร้อยแล้ว ให้แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลเปิด เช่น ตัวอย่างวิธีการแปลงการแนบไฟล์ XML ในไฟล์เอกสาร PDF เพื่อประโยชน์ ในการเปิดเผย รวมถึงอาจมีการแปลงชุดข้อมูลเพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน เช่น คํานําหน้าชื่อใน ฐานข้อมูล ก เก็บเป็นรหัส “01” ต้องแปลงรหัส “01” ให้เป็นข้อความว่า “นาย”
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องทําการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยชุดข้อมูล เช่น ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล โดยลบข้อมูลส่วนบุคคลออก หรือปกปิดข้อมูลเพื่อจํากัดการมองเห็น ข้อมูลทั้งหมด (Data Masking) หรือการทําข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน (Data Anonymization) เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์การย้อนกลับไปยังตัวบุคคลได้
หน่วยงานของรัฐต้องมีการวางแผนและกําหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลที่เปิดเผย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและผู้ใช้ข้อมูลเกิดความมั่นใจในการใช้งานชุดข้อมูล ดังกล่าว ทั้งนี้ในการปรับปรุงข้อมูลนั้นควรจัดเก็บไว้เป็น Version เพื่อให้สามารถสืบค้นชุดข้อมูล ได้ง่าย กรณีมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในชุดข้อมูลเดิมที่เปิดเผยอยู่ นอกจากนั้น ยังต้องระบุ ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่และปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ โดยเกณฑ์การพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงความถี่ของแต่ละชุดข้อมูลควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ความถี่ในการรวบรวม ระยะเวลาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของชุดข้อมูล ทรัพยากรที่จําเป็น สําหรับการเตรียมข้อมูล ความพร้อมใช้งานข้อมูล และวิธีในการเปิดเผย
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐสําหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิด เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
หลังจากหน่วยงานของรัฐจัดทําชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด แปลงชุดข้อมูลและ กําหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องจัดทํากระบวนการอนุมัติการเปิดเผย ข้อมูลเปิดโดยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนการเปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าว
7.3-15
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 135
 
   927   928   929   930   931