Page 927 - NEIC_FINAL REPORT
P. 927

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
สําหรับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลทางอ้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้หน่วยงานอาจกําหนดมาตรการ ในการปกป้องหรือลบล้างความเป็นส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเดือนปีเกิด อย่างระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกคร้ัง เมื่อมีการเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลอ่ืน
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐควรกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภท ชั้นความลับตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดประเภทชั้นความลับ ของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐมีความถูกต้องและชัดเจน
นอกจากนี้การจําแนกชุดข้อมูลจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานและ ความสําคัญของชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และตรงตามความต้องการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลต่อข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยสามารถกําหนดระดับของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐได้ ดังนี้
• ระดับความพร้อมของชุดข้อมูลหน่วยงานของรัฐควรกําหนดระดับความพร้อมของ ชุดข้อมูลที่จะนําออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าต้องสามารถเข้าถึงได้เมื่อใด เช่น หากกําหนดระดับสูงมาก หมายถึง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หน่วยงานของรัฐ ต้องกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ชุดข้อมูลเปิดชุดนั้นสามารถ เข้าถึงได้ตามระดับความพร้อมท่ีกําหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ ควรพิจารณา ถึงการควบคุมใด ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมในแต่ละระดับประกอบด้วย เพื่อให้สอดรับกับการดําเนินงานภายในหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมถึง ความต้องการของผู้ใช้
• ระดับของความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดระดับ คุณภาพของชุดข้อมูลที่ต้องการและนําไปใช้โดยทั่วไป โดยอาจมีการจําแนกประเภท ออกเป็น คุณภาพสูง กลาง หรือต่ํา เช่น
o ชุดข้อมูลคุณภาพสูง คือ ชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง ผิดพลาดน้อยมาก รวบรวมจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ มีความสอดคล้องต้องกัน ทันสมัย
o ชุดข้อมูลคุณภาพปานกลาง คือ ชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องปานกลาง ผิดพลาด น้อย แหล่งที่ได้มาของข้อมูลถูกระบุชัดเจน
o ชุดข้อมูลคุณภาพต่ํา คือ ชุดข้อมูลที่ยังคงมีความถูกต้องน้อย ไม่มีความ สอดคล้องกันกับแหล่งอื่น หรือแม้กระทั่งคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตายังไม่พร้อมใช้งาน
โดยชุดข้อมูลที่คุณภาพต่ําไม่ควรนํามาเปิดเผยหรือเผยแพร่จนกว่าจะมีการควบคุมคุณภาพ ของข้อมูลให้สูงขึ้นในระดับที่ยอมรับให้เปิดเผยได้ เนื่องจากการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ผิดพลาดอาจทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อบุคคลหรือความเส่ียงต่อช่ือเสียงของหน่วยงานได้
7.3-13
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 133
    925   926   927   928   929