Page 925 - NEIC_FINAL REPORT
P. 925

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
• การกําหนดกลยุทธ์ หมายถึง การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนของการเปิดเผยและ การนําข้อมูลไปใช้ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ การกําหนดทรัพยากรท่ีใช้เพื่อให้บรรลุกับกลยุทธ์ท่ีตั้งไว้
โดยมีระดับของการวัดในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังน้ี
ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐหรือกระบวนการ ถูกกําหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทําให้ไม่มีรูปแบบของการดําเนินงานที่สะท้อนภาพรวมของ หน่วยงานของรัฐ
ระดับ 2 : Repeatable หมายถึง เริ่มมีการกําหนดกระบวนการ สามารถดําเนินการ ตามกระบวนการซ้ํา ๆ ได้ แต่ยังขาดการกําหนดมาตรฐานของกระบวนการ
ระดับ 3 : Defined หมายถึง กระบวนการถูกกําหนดเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ที่ดี ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ บุคลากร แต่ยังขาดการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง
ระดับ 4 : Managed หมายถึง มีการนํากระบวนการที่ถูกกําหนดให้เป็นมาตรฐานมาใช้ ในหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง มีการติดตามการดําเนินงานและกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานของรัฐหรือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
(3) การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทํากระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดโดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก เริ่มต้ังแต่ การวางแผนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การดําเนินการเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐ การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
หน่วยงานของรัฐต้องสํารวจข้อมูลที่มีในปัจจุบันของหน่วยงาน รวมถึงความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลใดบ้าง หรือข้อมูลใดที่ยังไม่มีแต่ต้องการ และจัดทํารายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูล เพื่อระบุชุดข้อมูลที่จะนําไปเปิดเผยว่าเป็น ชุดข้อมูลประเภทใด มีความสําคัญอย่างไร และนําไปใช้ใน ทิศทางใด โดยพิจารณาตามลักษณะอย่างใด อย่างหน่ึง ดังนี้
• ข้อมูลที่กฎหมายกําหนดให้เปิดเผยคือข้อมูลที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยเช่น ข้อมูลแผนงาน โครงการ สัญญาสัมปทาน
• ข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐคือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามหน้าที่ ภารกิจหรือนโยบาย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  1. การวางแผนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ จะต้องเริ่มต้นจากการสํารวจและระบุ
 ชุดข้อมูล โดย
7.3-11
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 131
 


   923   924   925   926   927