Page 926 - NEIC_FINAL REPORT
P. 926

   7 - 132
• ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของรัฐ ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวิจัย ข้อมูลสถิติ
• ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งานคือข้อมูลที่มีความต้องการนําไปใช้งานจากกลุ่ม ผู้ใช้งานอย่างชัดเจน โดยอาจเกิดจากกลุ่มผู้ใช้งานจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม แต่ต้องเป็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม
• ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใสคือข้อมูลช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานของรัฐ ท่ีเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง
จากน้ันหน่วยงานของรัฐต้องจัดลําดับความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลว่าข้อมูลใดควรเปิดเผย ก่อนหรือหลัง ซึ่งในการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของชุดข้อมูลที่จะเปิดเผย สามารถกําหนด เกณฑ์โดยการให้ค่าน้ําหนักของการวัด ซึ่งการจัดลําดับความสําคัญหากชุดข้อมูลใดอยู่ในระดับที่มี ค่าคะแนนที่สูง เช่น มีคุณค่าสูง มีคุณภาพสูง และบริหารจัดการได้ง่าย จะถูกจัดลําดับความสําคัญ ให้เปิดเผยก่อน
2. การดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เมื่อดําเนินการวางแผนการเปิดเผย ข้อมูลเปิดภาครัฐแล้ว ในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐหน่วยงานของรัฐต้องรวบรวมชุดข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าชุดข้อมูลที่จะนํามาเปิดเผยอยู่ที่แหล่งใด โดยอาจรวบรวมชุดข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว ข้อมูลที่เกิดจากภารกิจและการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถิติ ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง รายงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ภารกิจ ของหน่วยงาน เป็นต้น
หลังจากหน่วยงานของรัฐรวบรวมชุดข้อมูลที่จะนํามาเปิดเผยแล้ว ต้องจําแนกประเภท ของชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กําหนด และจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูลให้เป็นไปตาม ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่กําหนดหมวดหมู่ของข้อมูลออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐต้องทําการ ประเมินและจัดประเภทช้ันความลับของชุดข้อมูล รวมถึงระบุหรือทําเครื่องหมายแสดงไว้
ในการเปิดเผยข้อมูลชุดข้อมูลเปิดภาครัฐต่อสาธารณะ ข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่ ข้อมูล สาธารณะควรนํามาพิจารณาเปิดเผยเป็นลําดับแรก ในกรณีที่อยู่ในหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน ของรัฐจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลเปิด ซึ่งรวมถึงต้องมีการตรวจสอบคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
7.3-12
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์   924   925   926   927   928